หน้าหลัก / ประวัติการแข่งขัน
   

 

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ครั้งที่ 29  เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 เพื่อความต่อเนื่องและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้านการกีฬาอันดีงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือสืบไป
          

ปี พ.ศ. ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ชื่อเรียก
2560 29 พิบูลสงคราม ทะเลแก้วเกมส์
2559

28

เชียงใหม่

พิงคนครเกมส์

2558

27

นครสวรรค์

นครสวรรค์เกมส์

2556

26

อุตรดิตถ์

ลับแลเกมส์

2555

25

เพชรบูรณ์

ศรีเพชรเกมส์

2554

24

ลำปาง

ก๋าไก่เกมส์

2553

23

พิบูลสงคราม

จันทน์แก้วพิบูลเกมส์

2552

22

เชียงราย

เหนือสุดสยามเกมส์

2551

21

กำแพงเพชร

ทุ่งเศรษฐีเกมส์

2550

20

เชียงใหม่

ช้างเผือกเกมส์

2549

19

นครสวรรค์

ต้นเจ้าพระยาเกมส์

2548

18

อุตรดิตถ์

สักใหญ่เกมส์

2547

17

เพชรบูรณ์

 เพชรบุระเกมส์

2546

16

ลำปาง

เวียงละกอนส์เกมส์ 

2545

15

กำแพงเพชร

สักทองเกมส์

2544

14

เชียงราย 

ราชภัฏเชียงรายเกมส์

2543

13

พิบูลสงคราม

กาซะลองเกมส์ 

2542

12

เชียงใหม่

พิงค์ราชภัฏเกมส์

2541

11

นครสวรรค์

เขากบเกมส์